“บิ๊กอู๋”มั่นใจแรงงานไทยในอนาคตสามารถทำงานร่วมกับระบบออโตเมชั่นได้

รมว.แรงงาน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อนาคตแรงงานไทยและนโยบายภาครัฐ” ชี้ คุณลักษณะแรงงานไทยในอนาคตต้องใช้เทคโนโลยีเป็น ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการจัดการข้อมูลได้ แนะแรงงานพัฒนาตนเอง ปรับตัว มีความสามารถหลากหลาย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน นำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตแรงงานไทยและนโยบายภาครัฐ” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้มี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คุณลักษณะของแรงงานในอนาคต จะต้องรู้เท่าทันโลกทันเหตุการณ์ ใช้เทคโนโลยีเป็น พร้อมที่จะทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการจัดการข้อมูลได้ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับตัวได้ดี มีความสามารถหลากหลาย มีทักษะด้านภาษา ทักษะด้านบริการ และทักษะด้าน STEP ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เป็นต้น

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอยู่ที่ประมาณ 1.8 แสนบาทต่อคนต่อปี ก้าวข้ามไปสู่ประเทศกลุ่มรายได้สูง ซึ่งจะต้องทำให้ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงอยู่ที่ประมาณ 3.8 แสนบาทต่อคนต่อปี ซึ่งการสร้างคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต

จากนั้น รมว.แรงงาน และคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้แก่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน, ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น สำหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดดำเนินการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ด้านการศึกษา สร้างแรงงานอันมีคุณภาพสู่สังคม และเพื่อรับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นกลไกสำคัญแห่งหนึ่งในการนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง