ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่าง สภากาชาดไทย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 19 หน่วยงาน

พื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติในทุกมิติ อาทิ ข้อมูลแนวโน้มการเกิดภัยและการเตือนภัย ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือ และข้อมูลแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวางระบบฐานข้อมูลกลางด้านภัยพิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเข้าถึงข้อมูลด้านการจัดการสาธารณะภัย ควบคู่กับการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านภัยพิบัติให้มีความครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเภทภัย รวมถึงส่งเสริมภาคประชาชนให้มีบทบาทสำคัญด้านการแจ้งเตือนภัยผ่าน “Application พ้นภัย” เพื่อให้การจัดการสาธารณะภัยของประเทศมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้น ณ ห้องมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

……………………………