‘สุชาติ’ นำทีมลุยชลบุรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันสังคม รณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำทีมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนที่อายุ 50 ปี ขึ้นไปที่มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเอกชล 2 และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี สร้างขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นการให้บริการรักษาผู้ป่วยในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเอกชล 2 และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และความเชื่อมั่นการให้บริการ การรักษาผู้ป่วย ในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชล 2 นายแพทย์สมยศ โลห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่และประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชน และผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีสุขภาพที่ดี โดยใช้หลักการ “ป้องกัน ดีกว่าแก้ไข” รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อให้แรงงานได้มีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต เพราะหากผู้ประกันตนมีสุขภาวะที่ดี ย่อมเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะ ของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

จากนั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม ณ ห้องผู้ป่วยประกันสังคมชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 จำนวน 26 ราย พร้อมทั้งตัดริบบิ้นเปิดประกันสังคมสมายด์คอนเนอร์ ซึ่งเป็นจุดรับรองพิเศษผู้ประกันตน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย และในวันเดียวกัน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับฟังบรรยายสรุปการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน พร้อมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม จำนวน 48 ราย รมว.แรงงาน ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน และพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป