‘สุชาติ’ มอบ คณะที่ปรึกษาฯ หารือยกระดับสายด่วนแรงงาน 1506 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางบริการประชาชน

รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น มอบหมาย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ประชุมหารือแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 พัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการให้หน่วยงานราชการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จึงมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกแห่งทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เร่งรัดตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของศูนย์บริการและสายด่วนในความรับผิดชอบโดยด่วน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับติดตามการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วย ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น จึงได้มอบหมายให้ผมมาหารือถึงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 เพื่อยกระดับการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานต่างด้าว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาและบริการด้านแรงงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายณัฐวัฒน์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมในวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการให้บริการตอบข้อชักถาม การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในบางเครือข่าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตลอด 24 ชั่วโมง โดยสายด่วนกระทรวงแรงงาน
กด 1 สำนักงานประกันสังคม
กด 2 กรมการจัดหางาน
กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กด 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ จะมีระบบรับฟังข้อมูลอัตโนมัติ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่สามารถโอนสายต่อระหว่างหน่วยงานกันได้ ยกเว้นการโอนสายกลับไปยังสำนักงานประกันสังคม ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์ให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรณี สสปท.ขอเพิ่มคู่สายโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 6 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ สสปท. ทำหนังสือหารือกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์แบบ Information Technology (IT) รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมติดตามความคืบหน้ากรณียกเว้นค่าบริการโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) รวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงคำถาม – คำตอบในการให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการการบริการตอบข้อซักถามแก่ผู้ติดต่อราชการอีกทางหนึ่งด้วย

………………………………………….