รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (นายประสาน ตันประเสริฐ) ได้นัดหมายประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.๒๑๙ (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (พื้นที่สีนำเงิน) เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐ (PPP) คำนิยาม Senior Complex “ที่พักอาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางบุศรินทร์ เกิดมณี) ผอ.กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ (นางตะติยา ไกรศรศรี) ผอ.ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ๔ กรมธนารักษ์ (นางเขมฤดี จันทร์คง) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กรมธนารักษ์ (นางสาวยุพา ช่วยแก้ว) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP