รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรของกรมส่งเสริม สหกรณ์ ในปี 2564” สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร