กระทรวงแรงงาน เพิ่มช่องทางร่วมโครงการ Co-Payment ผ่านโมบายแอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่ แนะยื่นเอกสารครบ-อนุมัติไว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) ว่ายังมีตำแหน่งงานเป็นจำนวนมากพร้อมรองรับ จากข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ 4,414 ราย อัตรา ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 82,767 อัตรา แยกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 43,973 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10,125 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 8,585 อัตรา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 19,993 อัตรา และอนุปริญญา 91 อัตรา มีผู้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 53,650 คน แยกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 46,044 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4,261 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,177 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 1,639 คน และอนุปริญญา 529 คน ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 2,156 คน

นายสุชาติฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มุ่งหวังส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ และผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานทำ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จนเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) ซึ่งที่ผ่านมามีนายจ้าง/สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานได้เพิ่มช่องทางสมัครร่วมโครงการฯผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่ อีกหนึ่งช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าร่วม อีกทั้งยังมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1- 10 สังกัดกรมการจัดหางาน เร่งติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการร่วมโครงการฯที่ถูกต้อง แก่นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข ให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯโดยเร็วที่สุด

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือน ต.ค. 63 ครั้งที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 3,178,163.81 บาท ให้แก่ลูกจ้างตามโครงการฯ ทั้งสิ้น 526 ราย แบ่งตามภูมิภาคดังนี้ ภาคกลาง 281 ราย ภาคเหนือ 69 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 ราย ภาคใต้ 59 ราย ภาคตะวันออก 27 ราย และภาคตะวันตก 23 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) และจะมีการจ่ายเงินอุดหนุนของเดือน ต.ค. 63 ครั้งที่ 2 ในสัปดาห์หน้า ซึ่งหากลูกจ้างท่านใดยังไม่รับเงินให้แจ้งมาที่กรมการจัดหางานได้ พร้อมแนะนำ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านคลิปวีดีโอ หรืออ่านคู่มือสำหรับผู้ประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ก่อนเริ่มลงทะเบียน ซึ่งมีวิธีใช้งานระบบและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมโครงการแจ้งไว้อย่างละเอียด บนหน้าเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com และโมบายแอปพลิเคชัน จ้างงานเด็กจบใหม่

“เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานพิจารณาคุณสมบัติเพื่ออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสารที่แจ้งไว้ หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะสามารถอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการได้ทันที เช่น เอกสารในส่วนนายจ้าง/สถานประกอบการควรเห็นเลขนิติบุคคล ชื่อและลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนามชัดเจน ในส่วนนักศึกษาจบใหม่เอกสารใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ต้องเห็นวุฒิการศึกษาและวันที่จบการศึกษาชัดเจน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องการขอคำแนะนำเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ตลอดจนต้องการตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับ-จ่ายเงินค่าจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

…………………………….