กรมสุขภาพจิต เปิดศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กรมสุขภาพจิต เปิดศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมองจิตใจครบวงจร แห่งแรก ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา มีแนวคิดการบูรณาการศาสตร์เชื่อมโยงทางด้านสมอง จิตใจและสังคม  ด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ และการรู้คิด เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมองจิตใจครบวงจร และพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพสมอง จิตใจ ตามมาตรฐานสากล

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า งานบริการด้านสุขภาพจิต มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ทั้งในส่วนของการให้ความรู้แก่ประชาชน การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน ในครอบครัว และในที่ทำงาน   ตลอดจนการประเมินสุขภาพจิตและเยียวยาจิตใจจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ State Quarantine ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อขยายความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของคนไทย ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ทั่วประเทศในช่วงสัปดาห์สุขภาพจิตเพื่อให้ทุกภาคคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นภายใต้คำขวัญ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” และโอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานเปิด “ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร”  แห่งแรก ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา  เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมองจิตใจครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพสมอง จิตใจ ตามมาตรฐานสากล

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมองจิตใจครบวงจร (Innovation and Learning : Brain Mind Mood Centre (IL-BMMC) เป็นศูนย์ที่เกิดจากแนวคิดการบูรณาการศาสตร์เชื่อมโยงทางด้านสมองจิตใจและสังคม (Bio-Psychosocial) ด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ และการรู้คิด เป็นศูนย์ที่นอกจากให้บริการฟื้นฟูสมองจิตใจครบวงจรแล้วยังเป็นศูนย์การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสุขภาพด้านสมองจิตใจ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการ และจำทำหลักสูตรฟื้นฟูสมองจิตใจครบวงจร ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และถ่ายทอดนวัตกรรม ภายใน

ศูนย์แบ่งเป็น คลินิก และศูนย์ย่อย ได้แก่ (1) ศูนย์พัฒนาองค์ความเรียนรู้หลักสูตร BMM  (2) คลินิก Brain Activity บำบัดปรับสมดุลการนอน บำบัดและปรับสมดุลการเคลื่อนไหวของสมอง บำบัดปรับสมดุลกล้ามเนื้อเพื่อการผ่อนคลาย ปรับสมดุลความจำและการเรียนรู้ (3) คลินิกกายฟิต จิตดี มีปัญญา อายุยืนเชื่อมโยงวิถีพุทธ วิถีไทย  และ (4) คลินิกแพทย์แผนไทย อีกด้วย

………………………………………….

5 พฤศจิกายน 2563