พม. ร่วมประชุมทางไกลกับสมาชิกอาเซียนเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน

วันที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจาก นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส พร้อมด้วยนายอรรคพงษ์ศรีสุบัติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ครั้งที่ 3 (3rd Meeting of the Working Group on Culture of Prevention: WG on CoP) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ประธานองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chairs of ASCC Sectoral Bodies) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leaders) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า WG on CoP เป็นกลไกการประสานงานและขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน โดยการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ มีระเบียบวาระสำคัญเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ความก้าวหน้าขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักและรับผิดชอบร่วม ในการดำเนินการในแต่ละมิติของวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน การดำเนินการในระยะต่อไป เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ทั้งนี้ การประชุม WG on CoP ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้น ในปี 2564 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

……………………………………………………