อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ทูลเกล้าถวายรายงานเรื่องการจัดการดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่แปลงปลูกไม้ผล กาแฟ และบ่อน้ำของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

……………………….