“18 รพ.สต.” อำเภอเถิน ร่วมมือพัฒนาระบบบริการ ให้ได้มาตรฐาน “รพ.สต. ติดดาว”

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน 18 แห่ง จับมือพัฒนาระบบบริการ มุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์ “รพ.สต.ติดดาว” เพื่อเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกรวดเร็วและลดความแออัด จากโรงพยาบาลใหญ่ ด้วยแนวคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ”

นางกอบกุล สาวงศ์ตุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำเสนอผลงาน เรื่อง “ลงขันพัฒนา รพ.สต. อำเภอเถิน สู่การรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว” ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 โดยพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มากถึง 18 แห่ง ซึ่งภายหลังจากการลงเยี่ยมเสริมพลังของทีมนายอำเภอและประชุมร่วมกับ รพ.สต. ทั้ง 18 แห่ง ได้ข้อสรุปว่าควรมีการร่วมมือกันปรับปรุงระบบการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวทุกแห่ง ได้แก่ การพัฒนางานป้องกันการติดเชื้อ ยาและเวชภัณฑ์ มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพบริการ เช่น การประกันคุณภาพ ณ จุดบริการที่สำคัญ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานบริการให้สวยงาม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการและยอมรับในคุณภาพของ รพ.สต. ทุกแห่งในอำเภอเถิน

นางกอบกุลกล่าวต่อว่า การดำเนินการร่วมมือพัฒนาครั้งนี้ เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับความสุขจากการทำงาน ลดความเครียด เกิดเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานและทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ พร้อมรับการประเมินเป็น รพ.สต.ติดดาว สามารถดูแลผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง ด้านผู้รับบริการมีความมั่นใจและพึงพอใจในการบริการของสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานใกล้บ้าน ลดความแออัดจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่และลดจำนวนการเสียชีวิตได้ ซึ่งภายหลังการดำเนินงานพบว่า รพ.สต.ทุกแห่งสามารถพัฒนางานได้รวดเร็ว ได้รับการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ระดับอำเภอ และมีจำนวน 4 แห่ง ได้รับคัดเลือกให้เป็น รพ.สต.ติดดาว ได้แก่ รพ.สต.ดอนแก้ว รพ.สต.ห้วยแก้ว รพ.สต.ปางอ้า และ รพ.สต.วังหิน โดย รพ.สต.อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับคัดเลือกยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว

การร่วมมือกันปรับปรุง รพ.สต. 18 แห่ง ได้ดำเนินการตามแนวคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ” โดยระดมเจ้าหน้าที่จาก 18 รพ.สต. ทั่วอำเภอเถิน ลงปฏิบัติงานร่วมกันทีละแห่ง มีขั้นตอนคือ 1.จัดตารางการทำงาน เพื่อกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะลงไปพัฒนา รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ครั้งละ 1 แห่ง 2.เตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติงานและแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความถนัด 3.ประชุมทีมหน้างานพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น ปรับปรุงระบบให้บริการ ปรับตำแหน่งการวางอุปกรณ์ ได้แก่ รถทำแผล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์สำนักงาน ทำความสะอาดห้องเตรียมอุปกรณ์ทำให้ปราศจากเชื้อและได้มาตรฐาน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นต้น