ปภ.แนะติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตราย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ปลอดภัย จัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องน้ำ ตรวจสอบเครื่องทำอุ่นระบบแก๊สให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงติดตั้งคำแนะนำวิธีใช้งานและป้ายเตือนอันตราย  เมื่อการใช้งานควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้ง ไม่อาบน้ำนานเกินไป จะช่วยป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตได้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศเย็น เครื่องทำน้ำอุ่นถือเป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวอาจมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ ซึ่งการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายถึงขึ้นเสียชีวิตได้ ปภ. จึงขอแนะการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ รวมถึงติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในพื้นที่ที่ปลอดภัย พื้นห้องน้ำถึงเพดานต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 2  เมตร ห้องน้ำต้องมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร พร้อมทั้งจัดให้มีพัดลมระบายอากาศในพื้นที่พ่วงกับสวิตซ์ไฟ มีช่องลมที่มีขนาดกว้างเพียงพอในการระบายอากาศ และประตูห้องน้ำต้องสามารถเปิดจากด้านนอกได้ อีกทั้งจัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องน้ำ บนพื้นราบที่มั่นคงแข็งแรงและมีอากาศถ่ายเทสะดวก นอกจากนี้ ควรตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้ใช้งานอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลและปริมาณการสะสมของแก๊สไม่ให้อยู่ในระดับที่อันตราย รวมถึงติดตั้งคำแนะนำวิธีใช้งานและป้ายเตือนอันตรายในจุดที่ผู้เข้าพักสังเกตเห็นอย่างชัดเจน สำหรับการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย ให้เปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก หากพัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เพื่อป้องกันการสูดดมแก๊สทำให้หมดสติ และเสียชีวิตได้ ที่สำคัญ ไม่ควรอาบน้ำเกิน 10 นาที เพราะอาจเกิดการสะสมของแก๊สพิษในระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ หากวิงเวียนศีรษะ มึนงง หน้ามืดหรือได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและออกจากห้องน้ำโดยทันที หากอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมระบายอากาศและประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนที่คนถัดไปจะเข้าไปอาบน้ำ ตลอดจนควรดูแลกลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมแก๊สพิษจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง   ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตได้

………………………..