ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ เพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียนสาขาเกษตรนวัต และยุวเกษตรกรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

และทอดพระเนตรฐานการเรียนรู้เกษตรนวัต จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานเรียนรู้โรงอบเอนกประสงค์พาราโบล่าโดม 2.ฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง 3.ฐานเรียนรู้สวนมะนาว 4.ฐานเรียนรู้เตาน้ำส้มควันไม้ และ 5.ฐานเรียนรู้ผักยกแคร่ ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง