ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็งให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็งให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด จำนวน 10 ท่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้

– ปฎิบัติการทำเนยสดและการทำเนยสดปรุงรส

– ปฎิบัติการทำฮาลูมีชีส (Halloumi cheese)

– ปฎิบัติการทำมอสซาเรลล่าชีส (Mozzrella cheese)

– มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม

การอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท​และต่อยอดนำน้ำนมโคของไทยมาแปรรูป​เป็นผลิตภัณฑ์​ต่อไป

…………………………