สภาเด็กและเยาวชน อ.ปทุมฯ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ปทุมฯ และโรงเรียนวัดบางคูวัด จัด”โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด”

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น. สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนวัดบางคูวัด ดำเนินการจัด “โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี 2563 จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีนายสุธนร์ สายสงวน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ช่วงเช้า และมี ร.ต.อ.อุเทน บุญทับโถม เป็นวิทยากร บรรยายและการแบ่งกลุ่มระดมสมองและการนำเสนอ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ กันทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางคูวัด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โดยมีนายณัฐพล ชาวนา รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวรายงานพิธีเปิด มีคณะครูโรงเรียนวัดบางคูวัดเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรม โรงเรียนวัดบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ข้อมูลโดย นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี