รองปลัดแรงงานหญิง ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เตรียมเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.10 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช พระภูมิชัยมงคล และท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ณ กระทรวงแรงงาน

พันตำรวจตรีหญิง รมยงฯ จบการศึกษาจากคหกรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 8 , หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 3 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานประกันสังคม รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น ) สำนักงานประกันสังคม ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

+++++++++++++++++