เสมา 3 ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดภูเก็ต

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563  โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน.  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร  ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนักศึกษา กศน. ประชาชนให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมรับฟังปัญหา การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ได้แก่ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Classroom) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การสาธิตการทำผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ ลายสามมิติ/การทำผ้าสโนติก/การทำผ้ามัดย้อม/การทำหมวกชายหาด  ดิจิทัลชุมชน การค้าออนไลน์ (แสดงการขายสินค้าออนไลน์ทางเพจเฟสบุ๊ค) และ การส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)  ณ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสที่ได้มาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครั้งนี้ เพื่อมารับฟังปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาและความต้องการของ ครู กศน.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง  อันดามัน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู กศน.ในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร กศน. ว่าสามารถพัฒนา กศน. ไปสู่การศึกษาในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนสอนของ กศน. ให้ทันสมัยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสื่อออนไลน์โดยปราศจากข้อจำกัด รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. ตําบล 5 ดีพรีเมี่ยม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนพัฒนา Co-learning Space ให้เป็นสถานที่ของประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในพื้นที่ทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศ

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดกลุ่มอันดามัน ได้ดำเนินงานตามนโยบาย ดังกล่าวข้างต้น ในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือ (Anywhere Anytime) เป็นการจัดการศึกษาของ กศน.ที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล  สอดคล้องตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเช่น กศน. WOW ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศยุคใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย และการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนต่อไป

………………………………..