สวธ.รับสมัครชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2562

นายชาย  นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บุคลากรของชุมชน นักสื่อความหมาย นักคิด นักสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ร่วมทั้งวิธีดำเนินการด้านการตลาด ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยชุมชนที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ต้องมีสมาชิกในคณะทำงานของชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหรือต้นทุนทางวัฒนธรรม มีประสบการณ์การทำงานด้านการท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน

โอกาสนี้  สวธ. ขอเชิญชวนชุมชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๐๒ และ ๑๓๐๕ ตามวัน เวลาราชการ หรือที่ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th ในช่องข่าวประกาศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑