“รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)”

กองทุนนี้ประกอบด้วย ทุนที่เป็นคนแต่ละคนทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม ทุนทางวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคน ที่ประสานสอดคล้องกับ สิ่งแวดล้อมทุนทางศีลธรรม หมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่นความเอื้ออาทร ต่อกัน ความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ ความสุจริต ความเสียสละ ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ำ ป่า อากาศ ไร่นาวัวควายที่มีการอนุรักษ์มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนทุนทางปัญญา ได้แก่การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและความรู้จากภาย นอกชุมชน มาสังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและระหว่างชุมชนกับโลกภายนอกชุมชน เป็นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ได้ เพื่อความเป็นปรกติและยั่งยืน ทุนที่เป็นเงิน อันช่วยกันออมไว้เพื่อให้กระบวนการออมและการจัดการรวมทั้งตัวเงิน เป็นเครื่องกระตุ้นและส่งเสริมสร้างทุนที่ไม่ใช่เงิน 6 ประการ

วันนี้!!! ขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าสดใหม่ ผลิตและจัดจำหน่ายโดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กว่า 79,595 เครือข่าย…สั่งตรงจากผู้ขาย ส่งตรงจากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้ เพียงแอดไลน์ “ตลาด กทบ สสว.” (@villagefundmarket) เพื่อไม่ให้พลาดสินค้า สด ใหม่ อาทิ ข้าว ผลไม้/อาหารแปรรูป เครื่องใช้/ของตกแต่ง ผลิตภัณฑ์บำรุงดิน ผ้า/เสื้อผ้า และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

………………………..