Asian Spot LNG ดันราคา Spot LNG โลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการกักเก็บไว้ใช้ในฤดูหนาว

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.076 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 6.869เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากการปรับรอบการประเมินราคาเป็นส่งมอบเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นขาขึ้นของราคา Asian Spot ตามฤดูกาล ประกอบกับผู้ซื้อหลายรายมีความต้องการ Spot LNG เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกักเก็บสำหรับช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะถึงนี้ จึงส่งผลให้ตลาดมีความตึงตัวขึ้นกะทันหัน นายวัฒนพงษ์ฯ กล่าว

• สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พฤษภาคม 2563
– ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 202.7124 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 5.2882 บาท/ล้านบีทียู จากราคาก๊าซฯ จาก LNG ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
– ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.3508 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 3.7298 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

• ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่)

รถยนต์ส่วนบุคคล 14.17 บาท/กก. รถยนต์สาธารณะ 13.62 บาท/กก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ. 18.17 บาท/กก.) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 3,991 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 165.31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 431 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 412 สถานี
(*Spot LNG คือ การซื้อขาย Liquefied Natural Gas หรือ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่มีการส่งมอบเป็นรายเที่ยวเรือ โดยราคาซื้อขายจะอ้างอิงกับราคา LNG ในตลาดตามช่วงเวลานั้นๆ)
www.eppo.go.th FB: EPPO Thailand

………………………………….