อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Senior Complex โ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Senior Complex โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาคณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ที่ปรึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนภารกิจการให้บริการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Senior Complex ภายใต้คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) และศูนย์บริบาลผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ (Nursing Home Zone) รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการให้บริการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Senior Complex เพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้ในการวางแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

…………………………..