ส.อ.ท. แถลงข่าวเตรียมจัดงานสัมมนา “Thailand ESCO FAIR 2020” ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่ Smart Industry

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) แถลงข่าวเตรียมจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand ESCO Fair 2020 Move Forwards to Smart Industry by ESCO ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายหิน  นววงศ์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ เปิดเผยว่า จากผลกระทบของวิกฤติ COVID-19 และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบให้พฤติกรรมและวิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป กลายเป็นวิถีความปกติใหม่ “New Normal” ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับแผนธุรกิจใหม่ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไป และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ Smart Industry การจัดงานสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตร์หลักของแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยการนำเอาธุรกิจ ESCO ที่มีมาตรฐานการทำงานและความเป็นมืออาชีพ มาเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเพิ่มผลประหยัดพลังงานของประเทศได้มากขึ้น

งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งานสัมมนาและงานนิทรรศการ มุ่งเน้นการนำเสนอให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้สถานประกอบการอื่นๆ เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน

ในส่วนของงานสัมมนาช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ และนายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวสรุปที่มาของโครงการ พร้อมจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร 3 ประเภท ได้แก่ 1. สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO 2. บริษัทจัดการพลังงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการแก่ลูกค้า และ 3. ธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ต่อด้วยการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” โดยผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาการนำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จชื่อว่า Success Cases of ESCO Projects” โดยสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Awards นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมี การบรรยายพิเศษหัวข้อ “รับมือในโลกยุค Disruption” โดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในส่วนของงานนิทรรศการ จะมีบูธนิทรรศการจำนวนกว่า 40 บูธ เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน อุปกรณ์และ Technology และสินเชื่อด้านพลังงาน แบ่งออกเป็น บริษัท ESCO จำนวน 19 บูธ สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังานไทยและบริษัทที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน จำนวน 9 บูธ สถาบันการเงิน มีธนาคารมาให้นโยบายการให้สินเชื่อ จำนวน 6 บูธ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จำนวน 3 บูธ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) ตลอดจนบูธของ ESCO Information Center (สถาบันพลังงานฯ) และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

………………………………….