กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ (นางสมพร ตรวจมรคา) กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟรอนทิส จำกัด (ดร.ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค) และคณะ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในการหารือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP