กรมเจ้าท่า พร้อมพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับการเติบโตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยมีนายธงชัย พงษ์วิชัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า และหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปลาพะยูน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรืออ่าวปอ

ปัจจุบันได้มีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงเส้นทางจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ส่งเสริมเส้นทางใหม่ของการเดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสาร ยานพาหนะ และสินค้าเชื่อมโยงไปมาระหว่างจังหวัดภูเก็ต และกระบี่ ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรบนถนนสายหลักระหว่างจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในอนาคต และการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวปอ จังหวัด ภูเก็ต และ ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ ให้สามารถรองรับเรือขนส่งรถยนต์และผู้โดยสาร หากท่าเทียบเรืออ่าวปอ ดำเนินการแล้วเสร็จจะมีศักยภาพสามารถรองรับเรือเฟอร์รี่สองท้องชนิด Aluminium Catamaran Ropax Ferry ดาดฟ้าเปิด ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ความเร็วไม่ต่ำกว่า 15 น็อต (ขนาดเรือยาว 50 – 65 ม. กว้าง 15 -18 ม. กินน้ำลึก 1.8 – 2.0 ม.) บรรทุกยานพาหนะได้ไม่น้อยกว่า 60 คัน บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 200 ที่นั่ง ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน และท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ก่อสร้างอาคารบริการ – ที่พักผู้โดยสาร 2 แห่ง บริเวณปลายท่า และหลังท่า งานก่อสร้างท่าเทียบเรือตรวจการณ์ และลานจอดรถ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวปอจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีการนำเสนอข้อมูล และมีผู้ร้องเรียนได้สอบถามถึงประเด็นอื่น ๆ และได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพท่าเรือให้ได้มาตรฐาน พร้อมกับการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก อีกทั้งเทศบาลมีความพร้อมในการดูแลพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนคลายเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจได้เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล

จากนั้น คณะฯได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวปอ เพื่อเยี่ยมชมจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อ่าวปอ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 240 ล้านบาท
…………………………….