รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการคลัง และจัดทำงบประมาณการเงินประจำปี ๒๕๖๑

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการคลัง และจัดทำงบประมาณการเงินประจำปี ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในด้านระเบียบการเงิน และพัฒนา เสริมทักษะ แก่บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ไมด้า ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการคลังและจัดทำงบประมาณการเงินประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้นำไปใช้ในการปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง และจัดส่งรายงานการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มีมาตรฐานดำเนินการเป็นไปในแนวเดียวกัน
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย งบแสดงฐานสถานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน อีกทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงก่อหนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จึงต้องเข้าใจ รู้ระเบียบ วิธีการ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในหน่วยงาน นำไปสู่การปฏิบัติที่โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกรมฯ หน่วยงานในสังกัดต่อไป

โดยการอบรมดังกล่าวนั้น ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง จากกรมบัญชีกลาง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อให้คำแนะนำ แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในหลากหลายมุมมอง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมจำนวนประมาณ ๕๐ คน

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP