รมต.อนุชาฯ ลงพื้นที่ จ.พังงา ชื่นชมการดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือส่งเสริมต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านในไร่ ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของตนเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

โอกาสนี้ นายอนุชา นาคาชัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมน กล่าวมอบนโยบายแก่ ผู้ขับเคลื่อน และดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับกองทุนหมู่บ้านในการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ในส่วนของการดำเนินงานนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคนในพื้นที่เป็นหลัก โดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  หมู่บ้านและชุมชนมีความหลายหลายในอาชีพ วิถีชีวิต และภูมิประเทศ ขอให้นำศักยภาพอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินกองทุนหมู่บ้านฯ ต.นาเลย ที่ดึงเอาศักยภาพมาเป็นจุดขาย ร่วมมือกันผลักดันทำให้เกิดรายได้สามารถหล่อเลี้ยงคนในชุมชนให้สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือส่งเสริมต่อยอดการดำเนินการต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชน

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจการรีสอร์ทประชารัฐ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยใช้กลไกของเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระดับตำบลขับเคลื่อนงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นกองทุนละ 500,000 บาท นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้ และเกิดการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน เสร็จแล้ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือเยี่ยมชมวิถีชุมชนประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของผู้เดินทางมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้

……………………..

ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา