นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวปอ

วันที่ 2 พฤศจิยายน 2563 เวลา 12.20 น. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวปอ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเก็ต นายณัฐชัย พลกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กรมเจ้าท่า นายสุทา ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบอาชีพประมงท้องถิ่น ผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้บริหารท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในที่ประชุมว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวปอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเชื่อมสองฝั่งภูเก็ต (ท่าเรืออ่าวปอ) และกระบี่ (ท่าเรือท่าเลน) ระยะทางทางเรือประมาณ 41 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วนระยะทางทางถนนจากภูเก็ต – กระบี่ 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 240 ล้านบาท สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องการบริหารท่าเทียบเรือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนก่อสร้าง ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าคลอก ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า มีความพร้อมในการบริหารท่าเทียบเรือ และผู้เข้าร่วประชุมในครั้งนี้เห็นด้วยกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือ สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 1 ปี และกรมเจ้าท่าจะขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ทันในปี 2566

………………………………….