โอกาสทองของคนรุ่นใหม่ที่ชอบงานท้าทาย ‘กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ’ ชวนร่วมทัพ ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้สนใจงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา และพนักงานราชการ 3 อัตรา ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การเจรจากับประเทศคู่ค้าของไทย เพื่อจัดทำความตกลง หรือความร่วมมือทางการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะได้ช่วยสร้างโอกาสและแต้มต่อทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ เพื่อใช้กำหนดท่าทีการเจรจาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

นางอรมนเสริมว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ของกรมเจรจาฯ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เฉพาะผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงาน กพ. ด้วย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และสมัครสอบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com โดยผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และผู้ที่สมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวมทั้ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพร้อมกันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com

——————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์