ผู้แทนมหาวิทยาลัย 42 แห่ง เข้าพบ“บิ๊กอู๋”หารือร่วมปรับร่างกฎหมาย จป.วิชาชีพ

            รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ผู้แทนมหาวิทยาลัย 42 แห่ง เข้าพบเพื่อหารือประเด็นปรับปรุงร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. …
            เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทนมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา รองประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือในประเด็นร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. …
             พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการหารือร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. … ประเด็นคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ซึ่งข้อ 13 (4) ในร่างกฎกระทรวง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จบสาขาใดก็ได้สามารถเป็น จป.วิชาชีพได้ โดยไม่ต้องจบหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคัดค้าน พร้อมเรียกร้องให้ตัดเนื้อหาดังกล่าวออก
             ทั้งนี้ จากผลการหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยจำนวน 42 แห่ง ยืนยันขอให้ยกเลิก ข้อ 13 (4) โดยให้เหตุผลว่า 1) หลักเกณฑ์/หลักสูตรการอบรมอาจไม่เข้มข้นและไม่ได้มาตรฐาน 2) ผู้แทนมหาวิทยาลัยยืนยันว่า จป.วิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานไม่ได้ขาดแคลน เนื่องจากในแต่ละปีมหาวิทยาลัยผลิตออกมาอย่างเพียงพอ 3) ไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร จป.โดยตรง 4) ไม่ต้องการให้มี 2 มาตรฐานระหว่าง จป.ที่จบหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรงและ จป.ที่มาจากการอบรม โดยได้เสนอทางแก้ กรณียกเลิก ข้อ 13 (4) แล้วส่งผลให้จป.วิชาชีพในตลาดแรงงานขาดแคลน ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้เรียนต่อในหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อให้จบ จป.วิชาชีพโดยตรง
            อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะตัวกลางจะนำข้อเสนอของผู้แทนมหาวิทยาลัยไปหารือกับผู้ประกอบการและจะนัดหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในโอกาสต่อไป
—————————————–
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน