วธ. หนุนพลัง “บวร” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะคร้อ จ.สุโขทัย

วธ. หนุนพลัง “บวร” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะคร้อ จ.สุโขทัย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-หลักธรรม-คำสอนทางศาสนา พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ชูแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม-พัฒนาต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่จังหวัดสุโขทัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของพลังบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “บวร On Tour” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดวังตะคร้อ บ้านหนองจิกกรี ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โดยมี พระครูปิยะสีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะคร้อ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ว่าที่ ร.ท. อุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรม อ.บ้านด่านลานหอย ศิลปินพื้นบ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ โดยพระครูปิยะสีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะคร้อ และผู้นำชุมชน นำชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม สวนเศรษฐกิจพอเพียง และชมวีดิทัศน์บรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชุมชนภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของชุมชนคุณธรรมวัดวังตะคร้อ

นางยุพา กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้งมีโบราณสถานที่งดงามมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และวัดศรีชุม อีกทั้งมีเทศกาลประเพณีที่งดงามเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนี้มีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ๖๔๔ แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนระดับส่งเสริมคุณธรรม ๒๑๗ แห่ง ระดับคุณธรรม ๓๓๙ แห่ง ระดับต้นแบบ ๑๐๘ แห่ง และเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” ๒๐ แห่ง ซึ่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินโครงการและกิจกรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะคร้อ บ้านหนองจิกกรี จ.สุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจากวธ. มีความโดดเด่นในด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ควบคู่กับหลักธรรม คำสอนทางศาสนา และลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรวัดวังตะคร้อ โดยพระครูปิยะสีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะคร้อ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาลงมือปฏิบัติ โดยการปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ภายในพื้นที่ ๕ ไร่ ของวัดวังตะคร้อ และนำมาแปรรูป เป็นยาสุมนไพร และพัฒนาขยายผลสู่การสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนที่หลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ กลุ่มทำไข่เค็ม กลุ่มนวดแผนไทย นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการเข้ากับโครงการ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการบวชเณชภาคฤดูร้อน โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา โดยได้มีการขยายผลสู่ชุมชนครอบคลุมทั้ง ๒ ตำบล คือ ตำบลหนองหญ้าปล้อง และตำบลวังตะคร้อ รวมถึงถ่ายทอดสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนด้วย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะคร้อ ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดวังตะคร้อ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา การปลูกพืชผัก สวนครัว ไม้ผล มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น กบ หนูนา ปลา และไก่สวยงาม แปลงข้าวสาธิต ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้นำพลังบวรมาสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เครือข่ายพลังบวรได้ร่วมมือ รวมใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อน โดยการจัดตั้งโรงทาน บริจาคอาหารแห้งภายในชุมชน จัดตั้งตู้ปันสุข และจัดทำหน้ากากผ้า ซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรรเทาลง รัฐบาลได้มีนโยบาย “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ วธ. ได้เล็งเห็นศักยภาพของชุมชนฯ จึงจะพัฒนาต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

——————————————