กรมสุขภาพจิต เปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 เน้นย้ำการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจด้านสุขภาพจิตของคนไทยในทุกภาคส่วน ช่วยพาประเทศชาติผ่านพ้นทุกวิกฤตและทำให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีถ้วนหน้า

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 กรมสุขภาพจิต ประกาศเปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ในระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2563 เน้นการสร้างและบูรณาการความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อสร้างสรรค์และดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศไทย โดยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจิตหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจิตในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศอีกด้วย

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นช่วงสัปดาห์สุขภาพจิต ในปีนี้กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) และในอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกที่คาดว่าความต้องการการบริการด้าน “สุขภาพจิต” จะเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การทำงานร่วมกัน หรือ Working Together เพื่อเพิ่มความตระหนัก การร่วมมือ การลงทุน ด้านสุขภาพจิตในแต่ละประเทศให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้กรมสุขภาพจิต จึงใช้โอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในปีนี้ ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานด้านสุขภาพจิตจากองค์กรต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือและลงทุนด้านสุขภาพจิต ประชาชนเกิดแนวคิดการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านสุขภาพจิตเพื่อก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ โดยกิจกรรมในสัปดาห์นี้จะมีทั้งกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆและออนไลน์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายน จะเปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 ด้วยการจัดกิจกรรม Challenge #3วิธีดีต่อใจ ซึ่งกรมสุขภาพจิตเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมแบ่งปันแนวคิด 3 วิธีดีต่อใจของตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยกิจกรรมนี้นับเป็นการเปิดตัวความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและ TikTok

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จะมีการเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วยมีการลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพจิตที่สำคัญ การจัดเสวนาให้ความรู้ นิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพจิต และการแสดงผลงานความร่วมมือต่างๆ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน จะมีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยมีการจัดเสวนาภาคีเครือข่าย 3 ประสาน ได้แก่ กรมสุขภาพจิต สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคซึมเศร้าสำหรับประชาชน” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น.

วันที่ 4 พฤศจิกายน เป็นการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยกับสื่อเทคโนโลยีโซเชี่ยลมีเดียในปัจจุบัน”ระหว่างกรมสุขภาพจิตและองค์กรยูนิเซฟ บนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.

วันที่ 5 พฤศจิกายน จะมีกิจกรรมเปิดศูนย์ “นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร” และปาฐกถาพิเศษ “สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่เวลา 8.00 – 13.00 น.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 การสัมภาษณ์สด พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต โดยเพจ Understand ห้องนั่งเล่นของหัวใจ ในหัวข้อ “ภาพฝันของกรมสุขภาพจิต” ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.

วันที่ 7 พฤศจิกายน เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและโรซ่า เรื่อง “ดีนะ…ที่คุณอยู่ตรงนี้” 3 ตอน ได้แก่ ตอน คนรับฟัง, คนคอยฟัง, คนเป็นเพื่อน ทางเฟซบุ๊กของกรมสุขภาพจิต พร้อมความรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านเว็บไซต์ www.familyhappiness.co ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งประชาชนสามารถติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตใกล้บ้าน โดยกรมสุขภาพจิตจะนำสาระ ความรู้ ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกิจกรรมทั้ง 7 วัน เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อขยายประโยชน์จากการจัดงานสู่ประชาชาชนให้กว้างขวางขึ้นด้วย ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมดังกล่าวผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมสุขภาพจิต ได้อีกทางหนึ่ง

***************************************** 1 พฤศจิกายน 2563