พม. เปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 61 ชูแนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”

วันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น. ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ อีกทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาและเปตองผู้สูงอายุไทย ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ และผู้ชนะ การประกวดสุนทรพจน์ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้การต้อนรับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน สื่อมวลชน  จำนวน  900 คน เข้าร่วมงาน

 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมสูงอายุ อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุพร้อมลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ การสร้างที่พักอาศัยพร้อมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญเพื่อผู้สูงอายุ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการ และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

 

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวง พม. โดย ผส. ได้ดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2526 สำหรับในปี 2561 ได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของคนทุกวัยก่อนเข้าสู่การเป็นประชากรสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต

 

 

โดยที่ผ่านมา กระทรวง พม. มีการดำเนินมาตรการที่สำคัญ อาทิ 1) การจ้างงานผู้สูงอายุ 2) มาตรการการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 3) มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) และ 4) มาตรการการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ อีกทั้งได้ดำเนินการโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมทุกมิติที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ นวัตกรรมการส่งเสริมศักยภาพ ภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเงินเพื่อเตรียมการสำหรับผู้สูงอายุ นวัตกรรมเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ นวัตกรรมอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ การบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน แฟชั่นของผู้สูงอายุ และการเปิดตัว Gold Application “เมนูสิทธิผู้สูงอายุ”

 

สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 2) การมอบรางวัลให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาและเปตองผู้สูงอายุ ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ และการประกวดสุนทรพจน์นักเรียน ตามอรรถบท “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 รางวัล 3) การกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 4) เวทีเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เตรียมพร้อม ทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” และ 5) การแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 5 โซน ได้แก่ โซนสุขภาพดี โซนมีงานทำ โซนนวัตกรรมสร้างสรรค์ โซนเรียนรู้สังคม โซนมั่นคงในชีวิต ซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เป็นต้น