ธอส. สนับสนุนระบบงานตรวจสอบ (A2S) ให้ ธสน.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายพิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S) เพื่อให้ ธสน. สามารถนำระบบ A2S ที่ ธอส. เป็นผู้พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบของ ธสน. พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ทั้งนี้ ธอส. พัฒนาระบบ A2S เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Digitalization ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล ซึ่งระบบ A2S ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ ธสน. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐลำดับที่ 5 ที่นำระบบ  A2S ของ ธอส. ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐให้มีความเท่าเทียมและมีมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน สำหรับพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

……………………………………………………….