ก.แรงงาน ร่วมรำลึก “ศ.นิคม จันทรวิทุร” จัดงานประจำปี 2563

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2563 ยกระดับความรู้ ข้อมูลความมั่นคงทางสังคมและการประกันสังคม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิทุร ผู้ล่วงลับที่ถือว่าเป็นผู้ผลักดันให้เกิดกระทรวงแรงงานขึ้น โดยมี นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธินิคม จันทรวิทุร กล่าวรายงานการจัดงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติการจัดงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความรู้และข้อมูลของผู้เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่องความมั่นคงทางสังคมและการประกันสังคม นับตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงสถานภาพของกองทุนและระบบงานประกันสังคมว่าเป็นอย่างไร ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด และมีปัญหาสำคัญๆ อะไรบ้าง และควรจะปฏิรูประบบงานประกันสังคมต่อไปอย่างไร อันจะนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของกองทุน การยกระดับสิทธิประโยชน์ และคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนในอนาคต รวมถึงแสวหาแนวทางความเป็นไปได้ในความร่วมมือของภาคีความร่วมมือต่างๆ ระหว่างภาครัฐ แรงงานผู้ประกันตน สถานประกอบการ และประชาชน ทั้งภายในและระหว่างประเทศในการปฏิรูประบบงานประกันสังคมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกองทุน การยกระดับสิทธิประโยชน์ และคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนในอนาคต

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดปาฐกถาหัวข้อ “30 ปี การประกันสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน : ข้อพิจารณาสำหรับการสร้างสรรค์รัฐสวัสดิการของประเทศไทย” การอภิปรายหัวข้อ “30 ปี การประกันสังคมไทย : ความสำเร็จ ปัญหา และแนวทางการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน