เจาะลึก!! สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ เพื่อระงับข้อพิพาท ที่ผู้ประกอบการควรรู้ กับ THAC

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำโดย นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “เจาะลึกสัญญาภาครัฐและการระงับข้อพิพาททางเลือกทางการปกครอง” ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 3 โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหารสัญญาและผู้เข้าร่วม ได้รับประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับสัญญาภาครัฐและการระงับข้อพิพาททางเลือก รวมถึงได้รับรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการที่พบบ่อย เพื่อแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน

ในงานเสวนา “เจาะลึกสัญญาภาครัฐและการระงับข้อพิพาททางเลือกทางการปกครอง” ครั้งนี้ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารสัญญาและผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ และความเข้าใจเบื่องต้นเกี่ยวกับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและผู้บริหารสัญญาแนวทางกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาที่พบบ่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการและความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการในการจัดสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง อย่างครบถ้วน

ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ อย่าง นายภูวดล ภูบุญเติม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นายมาร์วิน แย้มเกตุ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานยุติการดำเนินคดีแพ่ง และอนุญาโตตุลาการ และนายอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาภาครัฐ และการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่นการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท เพื่อเข้าใจข้อสังเกต ข้อผิดพลาดของการทำสัญญาภาครัฐ พร้อมทั้งเผยประสบการณ์ดำเนินคดีที่เกิดจากสัญญาภาครัฐ จากประสบการณ์จริง รวมไปถึงการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท และรับรู้แนวทาง ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นอกจากนี้ นายภูวดล ภูบุญเติม ยังกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้ร่วมงานจะได้รับว่า “ในมุมของผู้ตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดหาพัสดุมาฟังเสวนา เรียนรู้ เพราะว่าอย่างน้อย รู้แล้วไปทำ ก็จะเกิดประโยชน์มากกว่า ถือเป็นการป้องกัน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างได้ หากเราไม่รู้แล้วเราไปทำ ความผิดพลาดจะมีมากกว่า ความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นมาก และมากกว่าที่เราคาดถึง อย่างน้อย ถ้ารู้แล้ว ก็จะได้พยายามทำให้ถูก เพราะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมีกฎระเบียบหลายอย่าง ที่ต้องเรียนรู้ นอกจากผิดข้อบกพร่องแล้วมันก็ยังเกี่ยวพัน ไปถึงเรื่องกฎหมายอาญาด้วย เพราะถ้าผิดร้ายแรงแค่โทษทางวินัยอย่างเดียวมันไม่พอ ถ้ามันผิดมากเกินกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญา เรื่องความไม่ชอบซึ่งคนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ ได้มาอบรมสัมมนาก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก“