มท.๓ กำชับการตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคาร ช่วงเทศกาลลอยกระทง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคารให้แก่ประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) กล่าวว่า ด้วยวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีในอาคารบางประเภท เช่น โรงแรม สถานบริการ สถานบันเทิง เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีงานรื่นเริงต่างๆ ทำให้มีประชาชนเข้ามาใช้อาคารเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบในเรื่อง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยของการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้อาคารต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทงที่มีประชาชนเข้าใช้อาคารจำนวนมาก ถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดแนวทางให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลอาคาร และสถานที่ดังกล่าวให้มีความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตรวจสอบอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่จะใช้อาคาร และหากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน