กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน จัดพิธีมอบรางวัลและแสดงผลงานของผู้ชนะการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในอาเซียน

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน และโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน – สหภาพยุโรป (ARISE Plus IPR Project) จัดพิธีมอบรางวัล และแสดงผลงานของผู้ชนะการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ       รวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าและศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความตระหนักร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการ Creative ASEAN ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ประเทศไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำของอาเซียนในกิจกรรมการประกวดออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์อาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นสินค้าที่สมาชิกอาเซียนเกือบทุกประเทศมีศักยภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ได้เห็นถึงความสำคัญของงานออกแบบที่มีมูลค่าจากการได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมการประกวดผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยเริ่มจากการประกวดระดับประเทศ ซึ่งสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการได้คัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดที่มีศักยภาพสูงสุด ประเทศละ 5 ผลงาน ก่อนส่งให้ไทยคัดเลือกผู้ชนะในระดับภูมิภาคเพียง 1 ผลงานจากแต่ละประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากประเทศสเปน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดแสดง ผลงานการออกแบบของผู้ชนะในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok แล้ว ผู้ชนะยังได้รับถ้วยรางวัล จากโครงการฯ และได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ บริษัทผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งโครงการ ARISE Plus IPR จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงปี 2562 อีกด้วย

นายทศพล ทังสุบุตร เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าการประกวดการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการสรรค์สร้างผลงานการออกแบบให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์        ตรงตามความต้องการของตลาด เป็นส่วนสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าช่วยสร้างรายได้และโอกาส ทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของผลงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ งานแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 ณ คูหา ASEAN Furniture Design Contest ภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok โดยผู้ชนะเลิศผลงานยอดเยี่ยมระดับอาเซียนในครั้งนี้มี 6 ผลงาน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ “HYGGE” โดย Ong Sze Xian จากประเทศมาเลเซีย “CELES” โดย SU HTWE สหภาพเมียนมา “ROL Low Seat and YO Stool”  โดย Clark Mendoza ฟิลิปปินส์ “JIAJU Rocking Stool” โดย Jessica Wong สิงคโปร์ “Double Table”    โดย Nguyen Thi Huyen Trang เวียดนาม และ “DUO Seat” โดยวรีสา ลัคนาธรรมพิชิต ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานได้