‘สุชาติ’มอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ลุยราชบุรี สร้างหลักประกันทางสังคมแรงงานนอกระบบ

รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น มอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประชุมมอบนโยบายติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมเยี่ยมกลุ่มอาชีพเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม H 201 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ กล่าวว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายให้ดิฉัน และคณะที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้ เพื่อมาติดตามผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ

นางธิวัลรัตน์ ยังได้กล่าวมอบนโยบายในประเด็นการแก้ปัญหาในแนวทางที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนการจ้างงาน ออกกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจในการจ้างงาน โดยการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล มีมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co – Payment)

“ขอให้ร่วมกันทำงาน ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด ขอให้แรงงานจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงระดับภูมิภาคทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลแรงงานในระดับจังหวัด การบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในจังหวัดและภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสานการให้บริการของกระทรวงแรงงานสู่ชุมชน”นางธิวัลรัตน์ กล่าวในท้ายสุด

จากนั้นในช่วงบ่าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และคณะ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมแรงงานนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่มหัตถกรรมทอเสื่อกก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหัวสระพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 31/24 หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

…………………………