รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนวทางในการทำประมงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนวทางในการทำประมงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนปฎิบัติงานการทำประมงที่ยั่งยืน อาทิ การนำเสนอขั้นตอนของค่า MSY ออกสู่สาธารณะ การแบ่งเขตพื้นที่การทำประมง (Zoning) การสำรวจสำมะโนประมงทะเล ตลอดจนแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำประมงอย่างยั่งยืน ฯลฯ

การประชุมในวันนี้จึงนับอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างกรมประมง สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และคณาจารย์​ที่ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์​ที่มีประโยชน์​สำหรับนำไปใช้สร้างแนวทางในการวางกรอบการศึกษาวิจัยภาคการประมงไทยให้มีประสิทธิภาพ​ยิ่งขึ้น

…………………………………