3 หน่วยงานผนึกกำลัง ชวนเด็กไทย กินไข่ทุกวัน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ชวน“เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน” พร้อมจัดสัมมนาออนไลน์ เนื่องในวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนของไทยได้บริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์เนื่องในวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการไข่ระหว่างประเทศ (International Egg Commission หรือ IEC) ได้กําหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันไข่โลก เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับการบริโภคไข่ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทุกเพศ ทุกวัย สำหรับในปีนี้ กรมอนามัย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าไทย และคณะทำงานรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ จัดสัมมนาออนไลน์เนื่องในเทศกาลวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่  ทุกวัน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เด็กได้บริโภคไข่เพิ่มขึ้น เพราะข้อมูลจากสถานการณ์ภาวะโภชนาการของนักเรียนจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 พบว่า เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม ร้อยละ 4.4 ภาวะเตี้ย ร้อยละ 6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.5 ดังนั้น เด็กวัยเรียน จึงควรกินไข่ให้ได้ทุกวัน เนื่องจากไข่มีประโยชน์มากมาย เป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด  มีโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรตีนจากอาหารชนิดอื่น ร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ ควบคู่กับดื่มนมจืดวันละ 2 แก้ว ร่วมกับออกกำลังกายที่มีการกระแทกของข้อต่อ เช่น การกระโดด วันละ 60 นาทีทุกวัน และนอนให้เพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันโดยมีไข่เป็นส่วนประกอบสัปดาห์ละ 3 ฟองต่อคนและอีก 4 ฟองที่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ สมวัย สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด

ทางด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การตั้งเป้าเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้ถึง 300 ฟองต่อคนต่อปีนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 – 2567 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทางภาวะโภชนาการของคนไทย โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้กำกับ ดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และมีมาตรฐานการผลิตในระดับสูง ให้ผลผลิตไข่ไก่ที่เพียงพอ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งจากข้อมูลการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ของคนไทยปัจจุบันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่ามีการบริโภคไข่ 257 ฟอง ต่อคน ต่อปี และต่างจังหวัดพบว่าบริโภคเพียง 190 ฟอง ต่อคน ต่อปีเท่านั้น จึงต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพิ่มการบริโภคไข่ของคนไทย  เป็น 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี ” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ทางด้านนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่มาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมไก่ไข่ต่างๆ  ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ รวมทั้งสหกรณ์ไก่ไข่ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไก่ไข่ของประเทศไทย โดยได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่ สามารถกินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย ซึ่งการจัดสัมมนาไข่แบบออนไลน์ในครั้งนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดีของรศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกี่ยวกับผลการรับประทานไข่ไก่ ตัวโภชนศาสตร์ ระดับโมเลกุลรายบุคคลในเด็กประถมศึกษา โดยการศึกษาพบว่า การเสริมการรับประทานไข่ไก่ทั้งฟอง เพิ่มเติมไปกับมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนในระยะเวลา 34-35 สัปดาห์ ส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 3 กิโลกรัม ส่วนสูงเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เซนติเมตร รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น เพื่อปรรลุเป้าหมาย 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี พร้อมทั้งเป็นการ Kick off ให้โรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนกินไข่ให้ทุกวันด้วย

…………………………………………….

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 30 ตุลาคม 2563