สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงบริการในด้านต่างๆ

สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงบริการในด้านต่างๆ อาทิ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง การแก้ปัญหาการล้มละลาย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ