รมช.ธรรมนัส ตรวจเยี่ยมงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร พร้อมมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกร จ.น่าน


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงตรวจเยี่ยมงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตร ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน ว่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดตั้งขึ้นโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้วางกฎเกณฑ์ในการจัดที่ดินทำกินเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่มีมาในอดีต โดยการจัดที่ดินให้แก่ชุมชน ป้องกันการโอนสิทธิ หรือซื้อขายสิทธิ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการพัฒนาอาชีพและการตลาด

“ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้คณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด ให้ใช้การตลาดนำการผลิตในการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Particpatory Rural Apppraisal : PRA) เพื่อให้ชุมชนตัดสินใจร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น 1) ด้านการตลาด เช่น กลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้า ชนิดสินค้า แหล่งตลาด เป็นต้น 2) ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบน้ำ สาธารณูปโภค เส้นทางลำเลียง และ3) ด้านเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสาน และสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดน่านมีพื้นที่ประมาณ 7,581,035 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา 87.2 % พื้นที่ราบ 12.8 % ประกอบด้วย 15 อำเภอ 99 ตำบล 924 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 5,965,337 ไร่ (79%) พื้นที่เอกสารสิทธิ์/สาธารณประโยชน์/ราชพัสดุ/อื่นๆ 1,614,662 ไร่ (21%) การดำเนินการและความก้าวหน้าของการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดน่าน มีราษฎรอาศัยอยู่และทำกิน จำนวน 1,357,551 ไร่ และในพื้นที่อ.สันติสุข จ.น่าน ได้รับอนุญาตตามนโยบายรัฐบาล คทช. ให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกตอนใต้ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ต.ป่าแลวหลวง เนื้อที่ 10,452 ไร่ ต.พงษ์ เนื้อที่ 5,256 ไร่ และต.ดู่พงษ์ เนื้อที่ 7,126 ไร่ รวม 22,834 ไร่

ต่อมา ภายในงาน ยังได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตร จำนวน 20 ราย มอบปัจจัยการผลิตกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ต.ดู่พงษ์ และต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จำนวน 2 กลุ่ม มอบแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 2 แห่ง และมอบสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่จังหวัดน่าน 163 แห่ง

…………………………………..