สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วและเขตใกล้เคียง ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 10 ชั้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ได้รับงบประมาณจากภาครัฐจำนวน 228,130,000 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เงินสมทบจากเงินบำรุงโรงพยาบาลและเงินบริจาค จำนวน 331,870,000 บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 91,492,330 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นใช้งบประมาณก่อสร้าง 560,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2561 ซึ่งปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคารสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย และรองรับขยายการบริการด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งจะเป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมทุกสาขา ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพ และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยระบบบริการที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ อาคารศูนย์การแพทย์ 10 ชั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 19,162 ตารางเมตร  ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการดูแลรักษา รับย้าย-ส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต และศูนย์รังสีวินิจฉัย  ตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีระดับต้นๆ ของประเทศ ชั้นที่ 2 ถึงชั้น 5 เป็นคลินิกเฉพาะโรค มีแพทย์เฉพาะครอบคลุมทุกสาขา ห้องตรวจโรคแผนกต่างๆ เช่น ห้องทันตกรรม ห้องผ่าตัด ศูนย์มะเร็งและเคมีบำบัด ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรคเลือด โรคมะเร็ง และรักษาด้วยเคมีบำบัดกับแพทย์เฉพาะทาง ห้องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 6-9 หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 10 หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ และห้องประชุม