สคบ.ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยม “โรงงานผลิตน้ำดื่มเมล็ดฝน” ณ ชุมชนประชารัฐบางพลี

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยม “โรงงานผลิตน้ำดื่มเมล็ดฝน” ณ ชุมชนประชารัฐบางพลี หมู่ ๙ ตามนโยบาย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการ มอบตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม ปลอดภัย มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

“น้ำดื่มเมล็ดฝน” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการโดยกองทุนหมู่บ้านบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ “น้ำดื่มประชารัฐ” ที่รัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนมีงานทำโดยการสร้างโรงน้ำขึ้นมาเพื่อผลิตน้ำดื่ม โดยผลิตน้ำดื่มแบบ RO ซึ่งมีการวัดค่าน้ำและการตรวจสอบตามมาตรฐานเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย ซึ่งด้วยความสะอาดนี้จึงได้ชื่อว่า “น้ำดื่มเมล็ดฝน” เพราะรสชาติที่ดื่มน้ำคล้ายคลึงกับการดื่มน้ำฝนในสมัยก่อน โรงงานผลิตน้ำดื่มประชารัฐไทยยั่งยืนตอบสนองความต้องการน้ำสะอาดให้กับชุมชนเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน แม้ว่าน้ำสะอาดในการใช้ดื่มกินในทุกวันนั้นสามารถหาซื้อได้ทั่วไป แต่หากเทียบราคากับปริมาณก็ยังนับว่ามีราคาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทียบยอดเงินที่ต้องใช้ซื้อน้ำต่อปี เพราะน้ำเปล่าบรรจุขวดที่วางขายทั่วไปมีต้นทุนที่สูงที่เกิดจากกระบวนการผลิต การตลาด การโฆษณาและการจัดส่ง จะเป็นการดีหากแต่ละท้องถิ่นสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดโดยการสร้างโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กเพื่อตอบสนองความต้องในคนในชุมชนนั้นๆ ได้ ยิ่งถ้าหากมีทุนจากโครงการภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ก็จะมีน้ำดื่มสะอาดที่สามารถขายให้กับทุกคนในชุมชนในราคาถูกกว่าเพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาดดื่ม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม ปลอดภัย มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคจะมีการมอบ“ตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค” โดย สคบ. เพื่อรับรองสินค้าที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวในอนาคตอันใกล้นี้

“โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือเรียกสั้นๆว่า “โครงการประชารัฐ” เกิดจากการที่รัฐบาลจัดให้มีโครงการประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านทำกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมอาชีพและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยกองทุนหมู่บ้านที่เสนอโครงการเข้าหลักเกณฑ์และผ่านการพิจารณาก็จะได้รับงบจัดสรรจากรัฐบาล”