‘รมช.ประภัตร’ ลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมปักธงชัย โคราช แจกถุงยังชีพ-หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปักธงชัย พร้อมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของที่จำเป็นและหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ได้รับความเสียหาย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเร่งด่วน

นายประภัตร กล่าวว่า อ.ปักธงชัย มีเกษตรกร 3,836 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 19,233 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,186 ไร่ พืชไร่ 11,463 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 584 ไร่ อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป โดยรัฐบาลมีค่าชดเชยความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไร่ละ 1,113 บาท ตลอดจนเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกหลังจากนี้ เพื่อให้มีรายได้เสริม รวมถึงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) 2) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมงในบ่อดิน (ปลาดุก, ปลาตะเพียนขาว) 3) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม 4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง, เป็ดไข่, เป็ดเทศ) 5) โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ 6) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร และ 7) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับรายงานความเสียหายเบื้องต้น จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ประสบภัย 22 อำเภอ ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค.63) 1. ด้านพืช เกษตรกร 50,183 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 151,796 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 67,250 ไร่ พืชไร่ 82,260 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 2,286 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย 2. ด้านประมง ไม่ได้รับผลกระทบ และ 3. ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 17 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 957 ตัว แบ่งเป็น โค 567 ตัว แพะ-แกะ 90 ตัว สัตว์ปีก 300 ตัว อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย