กปน. พัฒนาแอปฯ GIS Camera Reporter บอกตำแหน่งหัวดับเพลิง สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัย

การประปานครหลวง (กปน.) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานด้านประปาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “GIS Camera Reporter” สำหรับบูรณาการงานประปาผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้สามารถค้นหาแนวท่อประปา เพื่ออำนวยความสะดวกในงานซ่อมท่อประปาที่แตกรั่ว งานบำรุงรักษาท่อประปา งานสำรวจภาคสนาม ฯลฯ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาตำแหน่งประปาหัวแดงหรือหัวดับเพลิงในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภัย อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทำให้สามารถค้นหาหัวดับเพลิงและช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

………………………..