เชิญชมภาพยนตร์สั้น “Shining Silence” ประกายแสงจากความเงียบ ที่สร้างจากเรื่องจริง สะท้อนมุมคิด การใช้ชีวิตของผู้พิการทางการได้ยิน

“Shining Silence” ประกายแสงจากความเงียบ ภาพยนตร์สั้นที่มาจากโครงการ 7 Inspirations โดยเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์จากวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้นเพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการที่ให้คุณค่ากับสังคมไทยและสังคมโลก ถือเป็นนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่สะท้อนชีวิตมุมหนึ่งของคุณปุ๊กกี้ กาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand และ Miss deaf Asia ปี 2019 ที่นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจมุมมองการคิด การใช้ชีวิตของสตรีพิการทางการได้ยิน

ทั้งนี้ สจล. มุ่งหวังให้หนังสั้นเรื่องนี้เป็นตัวแทนของสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสียงและฉายภาพบอกเรื่องราวมุมมองการใช้ชีวิต เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ อย่างน้อยก็ทำให้สังคมไทยมองเห็นว่า แม้คนพิการอาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่พวกเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และทำทุกๆ อย่างได้เต็มความสามารถที่พวกเขามี

ผู้สนใจสามารถรับชมภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้ที่ Link นี้
https://www.youtube.com/watch?v=znkVLKDbMkA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3goSRUjNEWAb1Ul_fwhqWkXXazb1pIpccxwM9yltFNr5idVqlo3fF1YXw