อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ และการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2563  มุ่ง Update ระเบียบการเงินให้ทันสมัย ถูกต้อง โปร่งใส”

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ และการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานเพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานทางการเงินของกรมฯ และดำเนินการส่งงบประมาณได้ครบถ้วน

ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีฯ ได้มอบแนวทางการทำงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งต้อง มาจากการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยความรอบรู้ ในกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งให้เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและองค์กร

ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางปราณี ประทุมมา เลขานุการกรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 60 คน ระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร