ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 4)

โดยมีสาระสำคัญคือ เพิ่มเงื่อนไขการอนุญาตทำการบินของอากาศยาน จากฉบับที่2และ3 คือ “อากาศยานเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (Charter flight) ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)”

แนวปฏิบัติสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)
1. ต้องเป็นการต่อเครื่อง (Transfer) ระหว่างเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น
2. จัดให้มีการกำหนดเส้นทาง (Seal Route) และพื้นที่เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารโดยจะแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานออกจากบริเวณอื่น ๆ ของสนามบิน
3. กำหนดเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ชม. ในการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน (Maximum Transfer Time) หรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อในอาคารให้น้อยที่สุด
4. ลูกเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้องกันตนเองโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
5. สายการบินจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

❌เที่ยวบินพาณิชย์แบบปกติ (Commercial flight) ยังไม่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าไทย

รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ covid-19 >> www.caat.or.th/corona
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย >> www.caat.or.th/moicovid