คปก. รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อน “ส.ป.ก. ทองคำ”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก.4-01) ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปและต้องการคืนสิทธิให้แก่ ส.ป.ก. เนื่องจากชราภาพ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือประสงค์จะประกอบอาชีพอื่น และไม่มีทายาทหรือมีทายาท แต่ทายาทนั้นไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งขณะนี้ ส.ป.ก. ได้ยกร่าง “ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ….” ซึ่งได้กำหนดแนวทางรองรับการใช้สิทธิของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจาก ส.ป.ก. ในการบริหารจัดการทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและหนี้สินที่มีอยู่กับ ส.ป.ก. ก่อนส่งคืนที่ดิน เพื่อให้ ส.ป.ก. นำไปจัดให้แก่เกษตรกรรายใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยระเบียบนี้เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการแปลง ส.ป.ก. ไปสู่ “ส.ป.ก. ทองคำ”

พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้ยังมีวาระที่สำคัญในการเห็นชอบโครงการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ทดแทนเครื่องรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานมานานและมีสภาพชำรุด จำนวน 55 ชุด วงเงิน 20,141,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครอบคลุมทุกมิติ และมีความชัดเจนของแนวเขตที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยแก้ไข เยียวยา และให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาแนวเขตแปลงที่ดิน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินโครงการตามแผนงาน เพื่อให้ระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแผนที่แปลงที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ One Map การจัดทำแผนที่ฐาน Base map มาตราส่วน 1 : 4,000 ของประเทศไทย (ONE DATUM)  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐในระบบดิจิทัล (Big Data) ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันทันสมัย สามารถช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ Model Thailand 4.0

นอกจากนี้ ที่ประชุม คปก. ยังได้รับทราบ 1) ความก้าวหน้ากรณีราษฎรถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม ความช่วยเหลือ และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ทำกิน 2) ผลการดำเนินงานในส่วนของ ส.ป.ก. เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3) การยกร่าง “ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ ในที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ….” เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

…………………………………..